Wedstrijdreglement

Algemeen wedstrijdreglement Weight Watchers Healthy Life Awards

Weight Watchers BENELUX, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 4817 HX Breda, Bijster 12, organiseert een wedstrijd voor cursisten van Weight Watchers.

Dit algemeen wedstrijdreglement is van toepassing op de Healthy Life Awards. De organisatoren behouden zich het recht alle genoemde zaken in dit handboek te wijzigen.

1. Door deelname erkent en aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk het reglement te kennen en te zullen aanvaarden zoals het geldt op de einddatum van de wedstrijd en ziet af van welkdanige vordering ook opzichtens de organisatoren, evenzeer omtrent de bepalingen van onderhavige wedstrijdreglement.

2. Deelnemers & stemmers van de Healthy Life Awards

2.1. Deelname is mogelijk door elke natuurlijke persoon van tenminste 18 jaar oud, met uitzondering van de werknemers en freelance medewerkers van Weight Watchers, bloedverwanten en aanverwanten tot en met de tweede graad, de tussenpersonen van de organisator, eventuele aangestelde van de uitvoerende deurwaarder.

2.2. Elke winnaar zal zijn/haar identiteit en de overeenstemming met de opgegeven persoonsgegevens dienen te bewijzen aan de hand van de identiteitskaart en een geauthentificeerd document houdende de adresgegevens. De organisator zal de prijs enkel en alleen overhandigen aan de rechtmatige winnaar zoals hierboven bepaald. Elke twijfel of anomalie aangaande de identiteit van de winnaar zal leiden tot uitsluiting van deelname en/of intrekking van de prijs, zonder dat terzake enige compensatie kan geëist worden door de deelnemer.

2.3. Deelname is verplicht individueel. Elke vorm van feitelijke georganiseerde deelname door meerdere deelnemers is verboden en wordt door de organisator van dit reglement beschouwd als een poging tot onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd en zal desgevallend leiden tot de uitsluiting van de betrokken deelnemers en de intrekking van de betrokken prijs/prijzen.

3. Er kan slechts een prijs per gezin worden bekomen, of het prijzenpakket dient anders te zijn opgezet. Onder gezin wordt verstaan alle op hetzelfde adres gedomicilieerde personen en hun partners.

4.Om geldig deel te nemen aan het stemmen op deze wedstrijd zullen volgende voorwaarden dienen te worden nageleefd:

4.1. Indien stemmen aan de wedstrijd online verloopt via de Healthy Life Awards Website(s): de stemmer/bezoeker zal een geldige stem uit mogen brengen indien hij/zij zijn naam en e-mail adres volledig heeft ingevuld op de daartoe voorziene ruimte en desgevraagd de antwoorden op passende wijze heeft ingevuld. Er kan slechts één deelname/stemming per persoon per week plaatsvinden. Stemmen kan maximaal tot voorziene datum of op de laatste dag van een van de opdrachten om 23u59 via de voornoemde website(s) en via een officiële registratie Op de website staat duidelijk beschreven wat de sluitingstijd / datum van een bepaalde opdracht is.

4.2. Indien de stemming verloopt via de verstrekte sms nummers: De stemmer/bezoeker zal slechts rechtsgeldig deelnemen indien hij de bijzondere voorwaarden voor de gehouden wedstrijd zal hebben nageleefd. Stemmen kan zo vaak als men wil. De stem sms dient de organisatie te hebben bereikt voor de voorziene datum bij de tussentijdse opdrachten of op de laatste dag van de wedstrijd om 23u59. Op de website staat duidelijk beschreven wat de sluitingstijd / datum van een bepaalde opdracht is. Indien deze tijd overschreden wordt, zal deze stem ongeldig zijn.

5. De Healthy Life Awards wedstrijd bevat 7 weken lang opdrachten via de Healthy Life Awards website die door de door Weight Watchers gekozen deelnemers volbracht moeten worden. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de uit te voeren opdrachten. Hieronder wordt verstaan: het uitvoeren van voorgestelde taken als, het bijhouden en actief onderhouden van het profiel, het maken van foto’s en filmpjes en het volledig volbrengen van de opdrachten, ... de winnaar(s) worden bepaald door het aantal stemmen en indien er een gelijke uitkomst is zal een door de organisator samengestelde jury op basis van originaliteit, commercialiteit en in overeenstemming met het doel en de voorwaarden van de actie een oordeel geveld worden over de deelgenomen inzendingen. Dit gebeurt zonder motiveringsplicht ten aanzien van de deelnemers en zonder mogelijkheid tot verhaal in hoofde van de deelnemers.

6. De organisator kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van de inzendingen. Alle beschadigde, onleesbare of onvolledige zendingen zullen gediskwalificeerd worden.

7. De winnaar van de prijs erkent uitdrukkelijk dat de organisatoren slechts verantwoordelijkheid dragen voor de overhandiging van de prijs en geenszins als een producent of verlener van diensten kunnen worden beschouwd. Bij reizen zullen zij niet kunnen beschouwd worden als reisbemiddelaar, noch als reisorganisator. De winnaar erkent uitdrukkelijk door aanvaarding van de prijs de algemene en bijzondere voorwaarden te aanvaarden van toepassing op de verkregen prijzen en af te zien van elke vordering van welkdanige aard ook tegenover de organisatoren. De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid mbt de technische kenmerken van prijzen en kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor het eventuele in gebreke blijven van haar sponsors/leveranciers m.b.t. de overhandiging van de prijzen. De organisator zal niet verplicht zijn, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen, een andere prijs te verstrekken, evenwel zal het de organisator steeds toegestaan zijn een evenwaardige prijs te overhandigen aan de winnaar(s).

8. De gewonnen prijzen kunnen niet geruild worden tegen andere producten, diensten of geld tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen organisator en winnaar.

9. Noch de vennootschap Weight Watchers Benelux, noch enige andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de wedstrijd mede organiseert, zal aansprakelijk kunnen gesteld worden indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd dienen te worden gewijzigd in functie van de noodwendigheden van de wedstrijd of door overmacht. De organisator behoudt zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd. De organisatoren behouden zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten wegens overmacht en dit zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of welkdanige vergoeding ook. Problemen met derden of sponsors die de uitvoering van de wedstrijd of de afgifte van de prijzen hypotheceren dienen eveneens als overmacht te worden gekwalificeerd.

10. De winnaars zijn degenen die, na aan alle voorwaarden en formaliteiten van de wedstrijd te hebben voldaan, en op correcte wijze de opdrachten hebben voltooid en volbracht, de meeste stemmen hebben behaald en door de vakjury als winnaar zijn bepaald.

11. De deelnemers zullen per post, mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht, waarbij hen alsdan de modaliteiten van overhandiging van de prijs en andere eventuele praktische afspraken zullen worden medegedeeld.

12. Prijzen zijn, behoudens andersluidende instructies door de organisator, ter beschikking van de winnaar vanaf de tiende dag na bekendmaking. Beschikbaar gestelde prijzen zullen naar de winnaar thuis verstuurd worden.

13. Voor eventuele protesten of opmerkingen zal men zich uitsluitend schriftelijk dienen te richten tot Weight Watchers, tav Maaike Linssen, Bijster 12, 4817 HX Breda, waarbij alle rechten worden voorbehouden tot het formuleren van een antwoordschrijven en waarbij een niet-beantwoorden nooit zal kunnen worden aanzien als een formele aanvaarding ervan in hoofde van de organisator.

14. De organisator behoudt zich het recht voor om de prijzen rechtstreeks aan de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun naam evenals van foto’s en opnames genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, en dit voor promotionele doeleinden. Door zijn deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer formeel dat hij zijn toestemming geeft voor het gebruik van zijn gegevens voor zijn identificatie, om hem te contacteren indien hij de winnaar is. De winnaar aanvaardt dat zijn/haar naam desgevallend gepubliceerd en bekendgemaakt zal worden aan het publiek. De winnaars engageren zich tot deelname aan publiciteits- en media-acties.

15. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden gebruikt in het kader van de wedstrijd en om hen te informeren over de producten en diensten van Weight Watchers alsmede voor promotionele en publicitaire doeleinden.

16. Bij het niet opvolgen van nettiquette of vermoedens van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt de organisator zich het recht voor om deelnemers zonder voorafgaande verwittiging uit te sluiten van de wedstrijd, alsmede voor alle andere simultaan lopende en toekomstige wedstrijden. Feitelijke georganiseerde deelname, indeplaatsstelling, overdracht van rechten of volmacht met betrekking tot de deelname aan de wedstrijd of het verwerven van de prijs/prijzen alsmede de systematische verkoop van de gewonnen prijs zal als een onregelmatigheid van de wedstrijd en in het bijzonder haar doel worden beschouwd.

17. Aan fouten in het systeem of in de prijsvragen, zowel van technische als van redactionele aard, kan de deelnemer geen rechten ontlenen.